Key hanger
*Avalaible in  3 designs: "Jerusalem" - B-66, "Shalom" - B-6 and "God bless..." - B-67

KEY HANGAR

SKU: B-6